Tööandjale

Töötajate tervisekontrolli korraldamise kohustus tuleneb Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest (TTOS). Tööandja peab korraldama tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad ning kandma sellega seotud kulud.


Tervisekontrolli teenust viib läbi töötervishoiuarst. Teenuse eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit, töökeskkonna või töökorralduse sobivust, selgitada välja tööst põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise. Alljärgnevalt on kasulik info tervisekontrolli teenuse tellijale.

MILLEST ALUSTADA?

Esimene samm on alustada töökeskkonna riskianalüüsist. Riskianalüüsi käigus selgitatakse välja, kas töökeskkonnas esineb töötajate tervist kahjustavaid ohutegureid ning välja selgitada kes töötajatest vajab tervisekontrolli teenust.

KES VIIB LÄBI TERVISEKONTROLLI?

Tervisekontrolli teenust viib läbi Terviseametis registreeritud töötervishoiuteenuse osutaja. Mõned näited teenusepakkuja leidmiseks:

1. Kas teenuse asukoht on sobiv?
Arvestama peab sellega, et tervisekontroll viiakse läbi tööajal ja tööandja kulul. Ka töötaja transpordikulu ning sõidule ja tervisekontrollile kulunud aeg on tööandja kulu.

2. Odav ei pruugi olla soodne.
Kas teenus sisaldab varjatud kulu? – lisauuringud, mis ei ole eelnevalt kooskõlastatud, tervisebussi tellimisel talveperioodil suur elektrikulu…

3. Peab arvestama, et tervisekontrolli tulemus sõltub teenuse kvaliteedist:
teenuse saamise protsess, tehnoloogia, personali professionaalne tase, viisakus, teeninduse kiirus, tähelepanelikkus.

4. Leidke usaldusväärne teenusepakkuja, kelle teenus vastab õigusaktidele ja lepingu tingimustele, kellel puudub maksuvõlg ning on olemas pikaaegne kogemus.
Kui teenusepakkuja kaob peale teenuse osutamist, kelle poole pöörduda kutsehaiguse või tööõnnetuse probleemiga? Kes väljastab kadunud töötervishoiuotsuse dublikaadi?

ETTEVALMISTUS TERVISEKONTROLLIKS

1. Laadige alla Mediservi kodulehel olev nimekirjalehe vorm.
Koostage ning esitage nimekirjaleht teenusepakkujale vähemalt kolm päeva enne kontrolli tulemist. Palume nimekirjalehe vormil arvestada 15 min. igale töötajale tervisekontrolliaega ja lõunapaus arvestada 12.00 -12.30. Esitatavad andmed laetakse üles e-kliinikusse.
NB! Nimekirjad mis on paberkandjal täidetud ja skaneeritud pildifailile meile esitamiseks ei sobi.

Lae alla: Tervisekontrolli suunatud töötajate nimekiri

2. Töötajale tuleb anda tervisedeklaratsiooni leht kas kätte, või anda juhised vormi kodulehelt allalaadimiseks.
Tervisedeklaratsiooni peab töötaja kindlasti ära täitma enne tervisekontrolli ning selle kaasa võtma tervisekontrolli tulles.

Lae alla: Tervisedeklaratsioon

 

TERVISEKONTROLLI EESMÄRK

  • hinnata töötaja terviseseisundit;
  • hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale;
  • selgitada välja töötaja võimaliku tööst põhjustatud haigestumise või kutsehaigestumise.

TULEMUS?

Peale tervisekontrolli töötervishoiuarst väljastab tööandjale vormi kohase tervisekontrolli otsuse (määrus nr87 “Töötervishoiuteenuse osutamise kord”), kuhu vajadusel märgib arst ettepanekuid töötaja töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks ja töötaja tervise edendamiseks. Tervisekontrolli otsus esitatakse eelnevalt kokkulepitud teie ettevõtte kontaktisiku e-postile 7 tööpäeva jooksul peale tervisekontrolli. Tööandja säilitab tervisekontrolli otsuseid 10 aastat pärast töötajaga töösuhte lõpetamist.

Scroll to Top