Miks on regulaarsed töötajate tervisekontrollid olulised?

Seaduste ja määruste selgitus

Eestis kehtib töötervishoiu ja tööohutuse seadusandlus, mis reguleerib tööandjate kohustusi töötajate tervise ja ohutuse tagamisel. See hõlmab töökeskkonna riskide hindamist, töötajate koolitamist, tervisekontrolle ning õnnetuste ennetamist, mis peab vastama kehtestatud standarditele.

Tervise ja töövõime säilitamine

Töötajate tervislik seisund mõjutab otseselt nende töövõimet ja tulemuslikkust. Tervislike töötajate hoidmine on oluline, et vähendada haiguspuhkude arvu ning tagada ettevõtte sujuv toimimine. Juhtkond saab edendada tervisele kasulikke harjumusi töökohal, näiteks pakkudes tervislikke toiduvalikuid, julgustades regulaarset liikumist ja tagades ergonoomilised töötingimused. Lisaks võib korraldada erinevaid terviseprogramme ja -üritusi.

Samuti on oluline luua julgustav töökeskkond, mis toetab töötajate heaolu ja tulemuslikkust. Tunnustamine, arenguvõimaluste pakkumine ja töö- ning eraelu tasakaalu toetamine on olulised aspektid, mis aitavad parandada tööliste motivatsiooni ja rahulolu
ning seeläbi suurendada nende edu.

Tervislike harjumuste edendamise näpunäited töökohal

– Paku tervislikke toiduvalikuid töökohas, näiteks puuvilju ja köögivilju.
– Julgusta töötajaid regulaarselt liikuma ja tegema pause istuva töö ajal.
– Taga ergonoomilised töötingimused, et vältida selja- ja lihaspingeid.
– Korralda terviseprogramme ja -üritusi, näiteks spordipäevi või tervisekontrolle.

Haiguste ennetamine ja varajane avastamine

Töötajate tervise tagamisel on oluline haiguste ennetamine ja varajane avastamine. Juhtkond saab rakendada mitmeid strateegiaid, näiteks korraldades regulaarseid tervisekontrolle ja vaktsineerimisi. Samuti julgustatakse töötajaid korrapäraselt arsti juures käima ning pakutakse vajadusel toetust ja ressursse. Regulaarsed kontrollid ja sõeluuringud, nagu silmakontrollid, kopsufunktsiooni testid ja vererõhu mõõtmised, aitavad varakult tuvastada võimalikke terviseprobleeme.

Töökeskkonna riskide hindamine ja ennetamine

Töökohal võivad esineda mitmesugused ohud, mis võivad põhjustada õnnetusi ja vigastusi. Nende ennetamiseks saavad tööandjad võtta mitmeid samme näiteks võib juhtkond tagada, et tööl oleksid olemas ohutusjuhendid ja -märgid ning et töötajad oleksid nende kasutamisest teadlikud. Samuti on oluline tagada, et töölised oleksid korralikult koolitatud ohutusprotseduuride osas ning et oleks juurdepääs vajalikele isikukaitsevahenditele ja teadmine kuidas neid kasutada.

Tööandjal langeb vastutus töötajate tervise eest

Ettevõtted on seadusega kohustatud tagama töötajate tervise ja ohutuse ning vastutavad selle eest. See hõlmab töökoha riskide hindamist, õigete protseduuride ja poliitikate kehtestamist ning töötajate koolitamist. Tööandja peab tagama, et töökoht vastab kehtestatud standarditele ning et töötajad on teadlikud võimalikest ohtudest ja nende ennetamise meetmetest.

Tööandja on kohustatud ka korraldama regulaarseid tervisekontrolle, et jälgida töötajate tervist ja tuvastada võimalikke probleeme varakult. Tervisekontrollid võivad hõlmata erinevaid teste ja uuringuid, näiteks vereanalüüse, silmakontrolle ja kopsufunktsiooni teste. Tööandjad peavad tagama, et tervisekontrollid toimuksid regulaarselt, mis võimaldavad tuvastada võimalikke tervisemuresid varakult ja seeläbi saada õigeaegset ravi ja abi. Kui juhtkond ei täida oma kohustusi töötajate tervise ja ohutuse tagamisel, võib see kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. Lisaks võimalikele õnnetustele ja vigastustele võib tööandjat oodata ka seaduslik vastutus, sealhulgas trahvid ja kohtumenetlused. Halvimal juhul võib tööandja maine kannatada ning see võib mõjutada ka ettevõtte toimimist ja suhteid klientidega.

Tööandja ja töötaja koostöö tervisekontrollide osas

Tervisekontrollide korraldamisel peaks tagama töötajatele vajalikku teavet ja juhised tervisekontrollide kohta ning et oleks võimalus küsida küsimusi ja saada selgitusi.

Regulaarsed töötajate tervisekontrollid on äärmiselt olulised, et tagada töötajate heaolu ja ennetada võimalikke terviseprobleeme. Üks võimalus selliste kontrollide läbiviimiseks on pöörduda Mediservi poole, kes pakub professionaalset tervisekontrolli teenust. Mediservi kontaktandmed leiate siit. Lisaks sellele, et Mediserv hoolib teie tervisest, on neil ka range privaatsuspoliitika, mille kohta saate rohkem teavet siit. Kui olete huvitatud täpsematest üksikasjadest ja soovite teada saada, millised on töötajale pakutavad teenused, külastage Mediservi töötajatele mõeldud lehte siin.

KKK

Kes peab läbima regulaarse tervisekontrolli?

Tervisekontrolli peavad läbima kõik töötajad, kes töötavad ohtlikes või tervist kahjustavates tingimustes. Samuti peavad tervisekontrolli läbima töötajad, kelle töö on seotud teatud haigustega või kes töötavad teatud tööriistade või masinatega.

Mida tervisekontroll hõlmab?

Tervisekontroll hõlmab tavaliselt tervisekontrolli arsti külastust, tervisekontrolli testide tegemist ja tervisekontrolli aruande koostamist. Tervisekontrolli käigus võidakse kontrollida näiteks kuulmist, nägemist, kopsufunktsiooni, vererõhku ja kehakaalu.

Kes teostab tervisekontrolli?

Tervisekontrolli teostab töötervishoiuarst või muu tervishoiutöötaja, kes on spetsialiseerunud töötervishoiule.

Kui sageli tuleks tervisekontrolli teha?

Tervisekontrolli sagedus sõltub töö iseloomust ja töötingimustest. Tavaliselt tuleks tervisekontrolli teha vähemalt üks kord aastas, kuid mõnel juhul võib olla vajalik sagedasem kontroll.

Kas tervisekontroll on kohustuslik?

Jah, tervisekontroll on kohustuslik kõigile töötajatele, kes töötavad ohtlikes või tervist kahjustavates tingimustes. Tervisekontrolli läbimine on tööandja kohustus tagada.

Scroll to Top